header_toplogo
home
historie
werkwijze
scholenwerk
nieuws
activiteiten
fairtrade
jaarverslag
fotogalerij
aangeslotenen
contact
vacatures

Amnesty International

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociaal-economische rechten onder Amnesty’s mandaat. Onpartijdig, ongebonden en onafhankelijk Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke partij, ideologie, godsdienstige gezindte of economische belangengroep Van wezenlijk belang voor de geloofwaardigheid van Amnesty is haar onpartijdige opstelling. Amnesty voert geen actie vóór of tegen regeringen of politieke systemen. Onder ieder systeem moeten de rechten van de mens worden nageleefd. Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke partij, ideologie, godsdienstige gezindte of economische belangengroep. Van zeer groot belang is ook Amnesty’s financiële onafhankelijkheid. Amnesty accepteert geen giften of subsidies van de landelijke, provinciale of lokale overheden. Voor het werven van fondsen zijn richtlijnen opgesteld, zodat Amnesty niet afhankelijk wordt van welke groepering dan ook. Amnesty is geheel aangewezen op giften en contributies van haar leden, donateurs en sympathisanten. Amnesty accepteert geen gebonden giften.

Betrouwbaarheid 
Pas als de onderzoekers voldoende zeker van hun zaak zijn, gaat Amnesty tot actie over De kracht van Amnesty is betrouwbaarheid. Als Amnesty actie voert is daar altijd eerst gedegen onderzoek aan vooraf gegaan. Op Amnesty's hoofdkantoor in Londen verzamelen en analyseren medewerkers informatie over mensenrechtenschendingen uit de hele wereld. Ook worden er geregeld onderzoeksmissies uitgestuurd om de mensenrechtensituatie ter plekke te onderzoeken. Amnesty praat tijdens die missies met onder meer slachtoffers, advocaten, lokale mensenrechtenactivisten en de overheid, en woont rechtszaken bij. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van experts, ondersteund door specialisten op specifieke terreinen zoals internationaal recht, media en technologie. Pas als de onderzoekers voldoende zeker van hun zaak zijn, gaat Amnesty tot actie over. Met deze werkwijze is de organisatie altijd in staat schendingen op betrouwbare manier aan de kaak te stellen.

Diversiteit 
Werving en behoud van medewerkers met het oog op het vergroten van diversiteit is een speerpunt in het huidige diversiteitsbeleid. Amnesty International wil een organisatie zijn die zich kenmerkt door een grote diversiteit aan mensen. Een organisatie waar verschillen de ruimte krijgen en gewaardeerd worden. Amnesty International is een organisatie waar discriminatie en ongewenste omgangsvormen niet worden getolereerd. In onze gedragscode hebben we afgesproken en vastgelegd hoe wij samen willen werken.

Amnesty ontwikkelt beleid om bovenstaande zaken, die zo in lijn zijn met de missie en het werk van de organisatie, te verwezenlijken. We doen dit in een voortdurend proces van organisatieontwikkeling, beleidsontwikkeling, implementatie en evaluatie. Werving en behoud van medewerkers met het oog op het vergroten van diversiteit is een speerpunt in het huidige diversiteitbeleid. Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociaal-economische rechten onder Amnesty’s mandaat. Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociaal-economische rechten onder Amnesty’s mandaat.